Alba
Rosique

Alba Rosique - logo

Psicòloga clínica
Terapeuta familiar

Política de privadesa

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 3/2018 de 5 de desembre, li informem que les dades personals facilitades a través del formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d’una base de dades que és tractada per ALBA ROSIQUE amb  domicili al carrer Pare Gallissà nº13 de Vic (08500 Barcelona) i proveïda de NIF nº 33951587E, amb la finalitat d’informar-lo sobre els serveis de psicologia, tractament i teràpies que porta a terme en el seu centre.

Se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l’oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l’adreça del carrer Pare Gallissà nº13 de Vic (08500 Barcelona) o bé lliurant un correu electrònic a l’adreça hola@albarosique.com.

Alba Rosique està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a través del lloc web.

En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada ALBA ROSIQUE informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través dels formularis de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol.licitada. En conseqüència en compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 3/2018 de 5 de desembre, per mitjà del present document,  INFORMA:

 

Titularitat del tractament

ALBA ROSIQUE amb domicili al carrer Pare Gallissà nº 13 de Vic (08500 Barcelona)  tracta diferents dades de caràcter personal.

Concretament les dades captades a través dels formularis de la web s’inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d’aplicació la present política de privacitat.

Aquestes dades consisteixen en el nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic, que són les dades requerides per tal de contactar amb ALBA ROSIQUE. Les dades personals que l’usuari proporciona en el formulari són incloses en les bases de dades del Responsable del tractament, en la que s’envien comunicacions.

 

Finalitat del tractament

La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteixen en:

 1. Oferir informació sobre les teràpies i tractament o assessorament psicològic que presta ALBA ROSIQUE en el seu centre.
 2. Resoldre qüestions o dubtes o petició d’informació per part dels usuaris.
 3. Remetre’ls informació actualitzada a través de newsletters sobre novetats, nous tractaments, teràpies o talles que es puguin prestar en el seu centre en un futur.

Pel cas que ALBA ROSIQUE contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s’atorgarà el contracte previst en l’article 28 del Reglament. En l’esmentat contracte es regularà l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l’encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

Al omplir el formulari contingut en la web l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat. De la mateixa manera autoritza perquè se li trameti informació sobre nous tractaments o teràpies..

 

Mesures de seguretat

ALBA ROSIQUE ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal·lant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

Exercici dels drets

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de ALBA ROSIQUE podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets únicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (prèvia acreditació d’aquesta circumstància).

A.-El dret d’accés. En exercitar el dret d’accés l’interessat podrà optar per consultar-ho a través del lliurament d’un correu electrònic o bé a través de la comunicació per escrit dirigida a la responsable del tractament al domicili abans indicat del carrer Pare Gallissà nº 13 de Vic (08500 Barcelona).

ALBA ROSIQUE procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu l’interessat podrà accedir a la referida informació en el plaç de 10 dies següents a la seva notificació.

B.-El dret de rectificació i cancel.lació podran ser exercitats, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. També el podrà exercitar a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.

ALBA ROSIQUE procedirà a la rectificació o cancel.lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol.licitud.

C.-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, sempre i quan l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

D.-El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d’oposició al tractament de les seves dades, i  mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.

E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades (“dret a l’oblit”), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Si Alba Rosique ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l’exercici d’aquest dret:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.